Prometnice

Projektiranje prometnica, priprema projektne dokumentacije za uređenje nerazvrstanih prometnica

Svrha usluge

Projekt cesta potreban je zbog zadovoljavanja svih prometnih, urbanističkih i drugih uvjeta gradnje te ostvarivanja funkcionalnog i tehnički ispravnog rješenja koje je usklađeno sa svim normativima i propisima.

Sadržaj usluge
(1) Opis poslova projektiranja cesta obuhvaća poslove izvršitelja koji se odnose na novogradnje, rekonstrukciju i održavanje. Osnovni poslovi sažeti su u fazama poslova od 1 do 8.
(2) Opis poslova sastoji se od sljedećeg:

Opis faza poslova projektiranja cesta, osnovni poslovi, dodatni poslovi

1. Provjera zadatka

 • Razjašnjavanje projektnog zadatka
 • Procjena unaprijed zadanih graničnih uvjeta
 • Obilazak terena

2. Idejno rješenje

Osnovni poslovi

 • Objedinjavanje projektnih zahtjeva koji utječu na zadatak
 • Prikupljanje i vrednovanje podloga
 • Prikupljanje podataka o karakteristikama zemljišta.
 • Prikupljanje podataka o prometu Izrada situacija na podlogama 1:25.000
 • Izrada uzdužnog profila u mjerilu 1:25.000/2.500
 • Odabir karakterističnog poprečnog profila
 • Procjena građevinskih troškova izgradnje

Dodatni poslovi

Odabir i posjet sličnih građevina

3. Idejni projekt

Osnovni poslovi

 • Analiza osnova; usklađivanje ciljnih zamisli s graničnim uvjetima, koji su zadani naročito prostornim planovima i to Strategijom i Programima prostornog uređenja Države, prostornim planovima županija, prostornim planovima uređenja općina i gradova, generalnim urbanističkim planovima te urbanističkim planovima uređenja i detaljnim planovima uređenja; ispitivanje mogućih rješenja i njihova utjecaja na građevno i konstruktivno oblikovanje, svrsishodnost, ekonomičnost i ekološku podobnost; pribavljanje i vrednovanje službenih podloga; okvirna prometno-tehnička dimenzioniranja prometne površine; procjena imisije buke s prometne površine na kritičnim mjestima prema tabelarnim vrijednostima; ispitivanje mogućih mjera zaštiteod buke, izuzevši detaljna tehnička ispitivanja buke, pogotovu u kompleksnim slučajevima; situacija prometnice na osnovnoj državnoj karti 1:5.000
 • Tehnički opis
 • Uzdužni profil u mjerilu 1:5.000/500; karakteristični poprečni profil u mjerilu 1:50
 • Procjena troškova
 • Načelno rješenje odvodnje; načelno rješenje prijelaza prolaza čvorišta i priključaka; razjašnjenje i tumačenje bitnih za struku specifičnih okolnosti, procesa i uvjeta
 • Pripremni pregovori s vlastima i ostalim stručnim sudionicima u projektiranju o uvjetima za dobivanje načelne dozvole
 • Sudjelovanje pri obrazlaganju projektnog rješenja vlastima i političkim organima
 • Prerada projektnog rješenja prema mišljenjima i prijedlozima

Dodatni poslovi

 • Izrada topografskih i hidroloških podloga
 • Geotehnički istražni radovi za potrebe idejnog projekta; izrada prometnih studija; izrada prethodnih studija opravdanosti; izrada planova postojećih instalacija; ishođenje načelne dozvole za građenje

4. Lokacijska dozvola

 • Izrada stručnih podloga za ishođenje lokacijske dozvole
 • Ishođenje lokacijske dozvole

5. Glavni projekt

Osnovni poslovi

 • Daljnja razrada projektnog rješenja (postupna razrada grafičkog rješenja), uzimajući u obzir sve za struku specifične uvjete i priloge projektanata drugih struka, sve do konačnog nacrta; izrada situacije u mjerili 1:1.000 s ucrtanom osi, cestovnim tijelom, tipskim i ostalim građevinama, devijacijama ceste i korekcijama vodotoka sa svim detaljima; izrada uzdužnih profila u mjerilu 1:1.000/100; izrada karakterističnih poprečnih profila; izrada poprečnih profila u mjerilu 1.100, 1:200, 1:500
 • Projekti propusta do 5 m otvora
 • Projekti odvodnje
 • Projekt prometne signalizacije
 • Tehnički opis
 • Proračun mehaničke otpornosti i stabilnosti građevine
 • Program kontrole i osiguranje kvalitete
 • Prikaz prometnice na osnovnoj državnoj karti odnosno geodetskoj podlozi odgovarajućeg mjerila
 • Posebni tehnički uvjeti gradnje
 • Sudjelovanje pri obrazlaganju glavnog projekta vlastima i građanstvu, prerada glavnog projekta prema mišljenjima i prijedlozima
 • Privremena procjena bitnih faza gradnje, uzimajući u obzir regulaciju prometa za vrijeme gradnje
 • Objedinjavanje nacrtnih podloga

Dodatni poslovi

 • Izrada elaborata o izvlaštenju
 • Pribavljanje izvadaka iz zemljišne knjige, iz katastarskih planova i drugih službenih materijala; Izrada konačne studije opravdanosti; kotni planovi komunalnih instalacija

6. Građevna dozvola

 • Razrada materijala za neophodni pravni i javni postupak, uključujući i zahtjeve za oslobođenja i izuzeća, sastavljanje popisa gradnje uključivo i priloge drugih stručnih suradnika u projektiranju; pregovori s vlastima; sudjelovanje u postupku dobivanja dozvole za projekt te učešće pri prezentaciji, kao i sudjelovanje pri zauzimanju stava prema mišljenjima i prijedlozima

7. Izvedbeni projekt

Osnovni poslovi

Razrada glavnog projekta uzimajući u obzir sve za struku specifične zahtjeve i priloge projektanata drugih struka, sve do izvedbenog rješenja; grafički i proračunski prikaz građevine sa svim pojedinačnim podacima neophodnim za gradnju, uključujući i detaljne crteže u potrebnom mjerilu; razrada podloga za ostale stručne suradnike pri projektiranju i inženjere i integracija njihovih projekata sve do izvedbenog rješenja

Dodatni poslovi

Izrada vremenskih i mrežnih planova

8. Troškovnik radova

Račun količina i raščlamba prema pojedinačnim pozicijama uz primjenu priloga ostalih stručnih suradnika u projektiranju; utvrđivanje bitnih faza izvedbe; izrada opisa radova kao i općih i posebnih uvjeta izgradnje

Utvrđivanje proračunskih troškova gradnje