Arhitektonski projekti

Arhitektonski projekti određuju funkcionalne, tehničke, ekonomske i oblikovne sastojke umjetnosti oblikovanja prostora.

Opis poslova arhitektonskog projektiranja građevina

(1) Opis poslova arhitektonskog projektiranja građevina obuhvaća poslove koji se odnose na gradnju, rekonstrukciju i održavanje. Osnovni poslovi sažeti su u fazama poslova od 1 do 8.
(2) Poslovi arhitektonskog projektiranja građevina sadrže 8 osnovnih faza izrade. U okviru pojedine faze izrade projekta obavljaju se sljedeći poslovi:

1. Provjera zadatka

Osnovni poslovi

Razjašnjavanje postavljenog zadatka, savjetovanje o ukupnim potrebama za obavljanje poslova, pomoć pri odluci o odabiru projektanata ostalih struka, s ažetak rezultata, dodatni poslovi, snimak postojećeg stanja, analiza položaja ili lokacije, tehnološki projekt, sastavljanje prostornih programa, sastavljanje funkcionalnog programa, ispitivanje važnosti za okoliš, ispitivanje ekološke podobnosti za okoliš.

2. Idejno rješenje

Idejno rješenje jest prva faza idejnog projekta i predstavlja osnovu za izradu idejnog projekta. Idejno rješenje predstavlja odabir najpovoljnije varijante od mogućih, koje se tijekom izrade idejnog rješenja provjeravaju. Idejno rješenje predstavlja grafičku provjeru koncepta ili projektnog programa. Idejno rješenje sadrži sljedeće elemente:

  • osnovne podatke o smještaju građevine u prostoru,
  • osnovne podatke o prostornim gabaritima građevine,
  • osnovnu funkcionalnu i organizacijsku shemu,
  • osnovna obilježja tlocrtnog rješenja,
  • osnovne elemente oblikovanja,
  • osnovne elemente za kvantifikacije (površine, volumeni)

3. Idejni projekt

Osnovni poslovi

Analiza podloga i uvjeta; usaglašavanje ciljeva (granični uvjeti, sukobi ciljeva); sastavljanje projektnog kataloga ciljeva (programski ciljevi); razrada projektnog koncepta uključujući i ispitivanje alternativnih rješenja jednakih zahtjeva s grafičkim prikazima i analizama, npr. pokusni prikazi, linijske skice, eventualno s objašnjenjem; integriranje rješenja projektanata drugih struka; razjašnjavanje i tumačenje bitnih urbanističkih, oblikovnih, funkcionalnih, tehničkih, građevno-fizikalnih, privrednih, energetskih, bioloških i ekoloških odnosa, procesa i uvjeta; pripremni razgovori s vlastima i ostalim stručnim sudionicima u projektiranju o mogućnosti dobivanja dozvola; procjena troškova; sažetak svih rezultata ove faze projektiranja.

Dodatni poslovi

Ispitivanje mogućih rješenja temeljno različitih zahtjeva; proširivanje pretprojektnog materijala prema posebnim zahtjevima; sastavljanje plana financiranja; sastavljanje analize troškova izgradnje i upotrebe građevine te analize ekonomičnosti gradnje; sudjelovanje pri osiguravanju kredita; provođenje pretponuda za izvođenje; izrada prostornih prikaza pomoću posebnih tehnika, kao npr. perspektiva, uzoraka, modela; sastavljanje vremenskog i organizacijskog plana; nadopuna idejnih podloga u pogledu posebnih mjera za optimalizaciju zgrade i građevnih dijelova koje prelaze uobičajenu količinu projektantskog posla, u svrhu smanjenja energetske potrošnje kao i smanjenja emisije štetnih tvari i ugljičnog dioksida i za iskorištenje obnovljive energije u suradnji sa ostalim projektantima, uobičajene mjere za uštedu energije koje se moraju ostvariti zadane su propisima te općeprihvaćenim pravilima tehnike.

4. Lokacijska dozvola

Ishođenje lokacijske dozvole

5. Glavni projekt

Osnovni poslovi

Izrada odabranog projektnog rješenja (postupna grafička razrada odabranog rješenja) uzimajući u obzir urbanističke, oblikovne, funkcionalne, tehničke, građevno-fizikalne, ekonomske, energetske (npr. u pogledu racionalnog korištenja energije) biološke i ekološke zahtjeve, primjenjujući rješenja projektanata drugih struka, sve do konačnog rješenjaIntegriranje projektnih rješenja ostalih projektanata; opis građevine sa objašnjenjima o udovoljavanju posebnim uvjetima gradnje; grafički prikaz cjelokupnog projekta, npr. razrađeni, potpuni nacrti idejnog i/ili glavnog projekta, mjerilo prema vrsti i veličini građevnog zahvata; dogovori s vlastima i projektantima ostalih struka o mogućnostima dobivanja dozvola; razrada projekta za dobivanje potrebnih dozvola ili suglasnosti prema općim pravnim popisima, uz primjenu projektnih rješenja projektanata drugih struka i potrebni pregovori s vlastima; proračun troškova; kontrola troškova usporedbom proračuna troškova i procjene troškova; objedinjavanje svih projektnih podloga. 

Arhitektonski glavni projekt sadrži tekstualni i grafički dio. U tekstualnom dijelu određeni su i sakupljeni opći podaci o investitoru, projektantu i građevini (naslov, dokument o registraciji projektanta, lokacijska dozvola, projektni zadatak i dr.), te opisni prikazi i ekonomski elementi projekta (tehnički opis, naznaka tehničkih normativa i standarda, i dr.).
Program kontrole i osiguranja kvalitete
Grafički dio projekta obuhvaća potrebne nacrte (položajni nacrt, sve tlocrte, karakteristične presjeke, prikaze pročelja odnosno poglede i dr.).
Za značajnije i složenije građevine arhitektonski se projekti upotpunjuju posebnim grafičkim prilozima, koji detaljnije objašnjavaju projektno rješenje.Svi dijelovi arhitektonskog glavnog projekta moraju biti usklađeni, kako međusobno tako i u odnosu na ostale dijelove projektne dokumentacije.

Dodatni poslovi

Analiza alternativa/varijanti i njihovo vrednovanje uz ispitivanje troškova (optimiranje); proračun ekonomičnosti; proračun troškova sastavljanjem okvirnih količina ili kataloga građevnih elemenata

6. Građevna dozvola

Osnovni poslovi

Predaja projekata za dozvole i suglasnosti; dopunjavanje i prilagođivanje projekta, opisa i proračuna uz primjenu projektnih rješenja projektanata ostalih struka.

Dodatni poslovi

Sudjelovanje pri pribavljanju suglasnosti susjeda; razrada materijala za posebna ispitivanja; stručna i organizacijska podrška naručitelju pri žalbenom, tužbenom ili sl. postupku; izmjena projekata za dobivanje dozvola kao posljedica okolnosti, za koje izvršitelj nije odgovoran; ishođenje dozvola i suglasnosti za tako izmijenjen projekt.

7. Izvedbeni projekt

Osnovni poslovi

Pobliže razrađuje dijelove glavnog projekta i dopunjuje ga izvedbenim detaljima i ostalim tehničkim rješenjima potrebnim za gradnju građevina (izvedbeni nacrti, građevni i obrtnički detalji i dr.).
Svi dijelovi ovog arhitektonskog projekta moraju također biti usklađeni međusobno i s ostalim projektima.
Razrada glavnog projekta (postupna razrada nacrta građevine) uzimajući u obzir urbanističke, oblikovne, funkcionalne, tehničke, građevno-fizikalne, ekonomske, energetske (npr. u pogledu racionalnog korištenja energije) biološke i ekološke zahtjeve, primjenjujući rješenja projektanata drugih struka, sve do konačnog izvedbenog rješenja.
Grafički prikazi građevine sa svim pojedinim podacima potrebnim za gradnju, npr. konačni, potpuni izvedbeni, detaljni i konstruktivni nacrti u mjerilu 1:50 do 1:1, s potrebnim tekstualnim opisima; razrada podloga za projektante drugih struka i integracija njihovih rješenja sve do konačnog izvedbenog rješenja; nadopunjavanje izvedbenog projekta u tijeku izvedbe građevine.

Dodatni poslovi

Sastavljanje detaljnog opisa radova za gradnju građevine i programa radova za gradnju građevine (tzv."knjige građevine") kao podloge za troškovničke opise; sastavljanje detaljnog opisa prostora građevine u obliku "knjige prostora" kao podloge za troškovničke opise radova; provjera odgovaraju li projektu za građevnu dozvolu izvedbeni nacrti koje je razradilo građevno poduzeće na osnovu opisa radova s programom radova; izrada pregleda količina; provjera i prihvaćanje projekata trećih stručnih osoba koje ne sudjeluju u projektiranju s obzirom na to odgovaraju li izvedbenim projektima (npr. radionički creži, planovi postavljanja i temeljenja dobavljača strojeva), ako se poslovi odnose na uređaje koji nisu obuhvaćeni predračunom.

8. Troškovnik

Osnovni poslovi

Izrada računa količina kao osnove za sastavljanje troškovničkih opisa radova uz primjenu projektnih rješenja ostalih struka u projektiranju; izrada troškovnika sa opisom pojedinih stavki radova, s popisom radova prema vrstama i grupama radova te općim i posebnim uvjetima za pojedine vrste radova; usuglašavanje i koordinacija opisa radova drugih struka u projektiranju.

Dodatni poslovi

Sastavljanje opisa radova s obzirom na "knjigu građevine" / " knjigu prostora"; sastavljanje alternativnih opisa radova za pojedine vrste radova; sastavljanje usporednih pregleda troškova uz ocjenjivanje projektnih rješenja ostalih struka u projektiranju; utvrđivanje proračunskih troškova gradnje za poslove arhitektonskog projektiranja građevina.