Projekti instalacija

Projekti instalacija vodovoda i kanalizacije moraju riješiti ispravno funkcioniranje opskrbljivanja vodom i njene odvodnje, zajedno s otpadnim materijalom.

Ovi projekti moraju biti, na temelju arhitektonskih projekata, usaglašeni s propisima svoje struke i sa svim elementima nosive konstrukcije. Predviđeni materijali moraju se uklapati u projektirane elemente osnovne konstrukcije zbog pravilnog rada instalacija. Cjelokupan ovaj projekt mora biti usaglašen sa svim projektima drugih struka i mora imati ekonomsko obrazloženje. Ovim projektom obuhvaćena je mreža vodovoda i kanalizacije do spoja s vanjskom mrežom, uključujući i sam spoj.

Sadržaj usluge

Projekti ovih instalacija, zajedno sa strojarskim, elektrotehničkim projektima, arhitektonskim projektima i projektima konstrukcija i uz određene elaborate čine cjelinu glavnog projekta. Sadržaj ovih usluga prezentira se dokumentacijom razrađenom u tekstualnom obliku, proračunski i grafički. Svi njeni opisi, proračuni i nacrti rade se na osnovi propisane stručnosti, a na razini projekata ili dijelova projektne dokumentacije koja se posebno detaljnije obrađuje ako su u pitanju specifični uvjeti (hidraulički, prostorni itd.).

Opis osnovnih poslova projektiranja vodovoda i kanalizacije visokogradnje

(1) Opis poslova projektiranja vodovoda i kanalizacije visokogradnje obuhvaća poslove koji se odnose na novogradnje, rekonstrukciju i održavanje. Poslovi su sažeti u fazama poslova od 1 do 8.

(2) Opis poslova sastoji se od sljedećeg:

Opis faza poslova projektiranja vodovoda i kanalizacije visokogradnje, osnovni poslovi, dodatni poslovi

1. Provjera zadatka

Osnovni poslovi

Razjašnjenje postavljenog zadatka opremanja građevine instalacijama u suradnji s naručiteljem i projektantom građevine, osobito s obzirom na osnovne tehničke i probleme ekonomičnosti; sažetak rezultata.

Dodatni poslovi

Analiza sustava (razjašnenje mogućih sustava prema korisnosti, troškovima, ekonomičnosti i izvedivosit i ekološke podobnosti za okoliš); ispitivanje podataka, analiza i optimalizacija, npr. za energetski štedljivu ekološki podobnu gradnju.

2. Idejno rješenje

Idejno rješenje je prva faza idejnog projekta i predstavlja osnovu za izradu idejnog projekta. Idejno rješenje instalacija predstavlja postavljanje i provjeru koncepta.Idejno rješenje sadrži sljedeće elemente: analizu uvjeta koji utječu na odabir i karakteristike sustava; postavljanje osnovne koncepcije instalacijskih sustava u funkcionalnom smislu; utjecaj gabaritnih djelova instalacijskih sustava na oblikovanje i funkciju zgrade; definiranje projektnog zadatka za instalacijske sustave.

3. Idejni projekt

Osnovni poslovi

Analiza podloga i uvjeta; razrada projektnog koncepta s privremenim razjašnjenjem važnih sustava i dijelova postrojenja uključujući i ispitivanje alternativnih rješenja jednakih zathjeva sa skicama, radi uklapanja u plan građevine, uključujući i razmatranje ekonomičnosti; izrada funkcionalne sheme, tj. prikaza principa uklapanja za svaku instalaciju; razjašnjenje odnosa, procesa i uvjeta specifičnih za struku; sudjelovanje u pripremnim pregovorima s nadležnim vlastima i ostalim stručnim suradnicima u projektiranju o mogućnosti dobivanja dozvola; sudjelovanje u procjeni troškova, za instalacije u građevinama; sažetak svih rezultata idejne faze projektiranja.

Dodatni poslovi

Istraživanje i optimalizacija zgrade i instalacijskih postrojenje u svrhu smanjenja energetske potrošnje i smanjenja emisije štetnih tvari; razrada optimiranog enegetskog koncepta.

4. Lokacijska dozvola

Ishođenje lokacijske dozvole.

5. Glavni projekt

Osnovni poslovi

Razrada projektnog koncepta (postupna grafička razrada odabranog rješenja) uzimajući u obzir sve za struku specifične zahtjeve i projekte ostalih struka kao dijela projekta cijele građevine, sve do konačnog nacrta; utvrđivanje svih sustava i dijelova postrojenja; proračuni i dimenzioniranja kao i grafički prikazi i opisi postrojenja; definiranje i usklađivanje potrebnih podataka o opterećenjima za projektiranje i gradnju nosive konstrukcije (bez izrade planova otvora i propusta); sudjelovanje u dogovorima s vlastima i ostalim stručnim suradnicima u projektiranju o mogućnostima dobivanja dozvola; razrada projekta za dobivanje potrebnih dozvola ili suglasnosti prema pravnim propisima kao i potrebni daljnji pregovori s vlastima; sudjelovanje u proračunu troškova, za instalacije u građevinama; sudjelovanje u kontroli troškova usporedbom proračuna i procjene troškova.

Dodatni poslovi

Razrada podataka za projektiranje trećih, npr. za centralni nadzor; detaljan dokaz ekonomičnosti; detaljna usporedba emisije štetnih tvari; proračuni troškova pogona; proračun emisije štetnih tvari; izrada tehničkog dijela prostorne knjige kao priloga opisu radova s programom radova projektanta građevine.

6. Građevna dozvola

Predaja projekata za dozvole i suglasnosti; dopuna i prilagodba projektne dokumentacije, opisa i proračuna.

7. Izvedbeni projekt

Osnovni poslovi

Razrada rezultata faza poslova 3 i 4 (postupna razrada i grafički prikaz rješenja) uzimajući u obzir sve za struku specifične zahjteve kao i projekte ostalih struka kao dijela projekta cijele građevine, sve do konačnog izvedbenog rješenja; grafički prikaz postrojenja s dimenzijama (bez montažnih i radioničkih nacrta); izrada planova utora i otvora; dorada izvedbenih nacrta prema rezultatima nuđenja

Dodatni poslovi

Provjera i prihvaćanje planova oplate nosivih konstrukcija te montažnih i radioničkih nacrta glede sukladnosti s projektima; izrada projekata za priključivanje proizvodnih sredstava i strojeva koje dobavlja naručitelj.

8. Troškovnik

Osnovni poslovi

Izrada računa količina kao osnove za sastavljanje troškovničkih opisa radova uz koordinaciju sa rješenjima ostalih stučnih suradnika u projektiranju; izrada troškovnika sa opisom pojedinih stavki radova, s popisom radova prema vrstama i grupama radova te općim i posebnim uvjetima za pojedine vrste radova.

Dodatni poslovi

Izrada nacrta kad postoji opis radova i program radova (tender).