Energetska obnova

Energetska obnova za:

 • obiteljske kuće
 • višestambene zgrade
 • nestambene zgrade
 • javni objekti (vrtići škole,bolnice)

Energetska obnova obiteljskih kuća

Obiteljske kuće čine 65% stambenog fonda u Hrvatskoj koji je odgovoran za 40% od ukupne potrošnje energije na nacionalnoj razini. Najviše obiteljskih kuća u Hrvatskoj je izgrađeno prije 1987. godine te nemaju gotovo nikakvu ili samo minimalnu toplinsku izolaciju (energetski razred E i lošiji). Takve kuće troše 70% energije za grijanje, hlađenje i pripremu potrošne tople vode, a mjere energetske učinkovitosti mogu značajno smanjiti njihovu potrošnju, u nekim slučajevima i do 60% u odnosu na trenutnu.

Vlada Republike Hrvatske, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja i Ministarstvo zaštite okoliša i prirode donijeli su 27. ožujka 2014. godine Program energetske obnove obiteljskih kuća, kojeg provodi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Cilj je Programa povećanje energetske učinkovitosti postojećih kuća, smanjenje potrošnje energije i emisija CO2 u atmosferu te smanjenje mjesečnih troškova za energente, uz ukupno poboljšanje kvalitete života. Istovremeno, planiranje ovakvih zahvata podrazumijeva i angažman lokalnih tvrtki i stručnjaka odnosno potiče gospodarsku aktivnost.

U 2015. godini su donešene i izmjene Programa, kojima se omogućila prijava svim građanima Republike Hrvatske i to izravno u Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Također, izmijenjena je i definicija obiteljske kuće te je pojednostavljena procedura prijave za poticaj. Za poticaj se mogu prijaviti kuće bruto podne površine do 600 m2 ili najviše 3 stambene jedinice, kojima je više od 50% površine namijenjeno stanovanju.

Javni poziv (EnU-22-23/2015) Fonda za sufinanciranje obiteljskih kuća je zatvoren 10. srpnja 2015. godine. Međutim, s programom se planira nastaviti do 2020. godine.

U 2016. godini je program sufinanciranja dodatno prilagođen, zbog korištenja sredstava europskih fondova u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. Detalji o uvjetima sufinanciranja bi trebali biti uskoro objavljeni, kako na stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, tako i na našim stranicama.

Naš ured priprema svu potrebnu dokumentaciju za prijavu na javni poziv Fonda. U dogovoru s investitorima izlazimo na teren kako bi napravili prvi inicijalni pregled objekta te dali savjet koje bi mjere bile najučinkovitije da se ostvari potrebna ušteda energije. U 2015. godini uspješno smo priredili dokumentaciju za obnovu više stotina obiteljskih kuća te u tekućoj godini očekujemo još veći interes za prijavu na javni poziv.

Link novosti:
http://www.fzoeu.hr/hr/energetska_ucinkovitost/enu_u_zgradarstvu/energetska_obnova_obiteljskih_kuca/
http://www.fzoeu.hr
http://www.fzoeu.hr/hr/obavijesti/obavijest_o_sufinanciranju_energetske_obnove_obiteljskih_kuca/
http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=48803

Energetska obnova višestambenih zgrada

Procjenjuje se kako u Hrvatskoj ima oko 50 milijuna m2 korisne površine višestambenih zgrada. 65% zgrada se nalazi u kontinentalnom dijelu, dok ih je oko 35% u obalnom dijelu Hrvatske. Zgrade su većinom građene prije 1987. godine, što znači da otprilike troše 200-250 kWh/m2 toplinske energije za grijanje. Primjenom mjera povećanja energetske učinkovitosti, potrošnju tih zgrada je moguće smanjiti na 50 kWh/m2, odnosno čak peterostruko!

Vlada Republike Hrvatske je u suradnji s Ministarstvom graditeljstva i prostornoga uređenja u srpnju 2014. godine donijela Program energetske obnove višestambenih zgrada od 2014. do 2020. godine kojeg provodi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Program obuhvaća sve zgrade građevinske bruto površine veće od 400 m² kojima je više od 50% površine namijenjeno za stanovanje, imaju minimalno tri stambene jedinice i njima upravlja upravitelj.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost suvlasnicima zgrada nudi mogućnost sufinanciranja energetskih pregleda i certificiranja, izrade projektne dokumentacije za projekt obnove te sufinancira mjere povećanja energetske učinkovitosti odnosno energetsku obnovu zgrade. Dodatno, suvlasnici zgrade mogu dobiti sredstva i za ugradnju uređaja za individualno mjerenje potrošnje toplinske energije u skladu sa odredbama Zakona o tržištu toplinske energije.

Projekte za sufinanciranje zgrade Fondu prijavljuje upravitelj zgrade u ime i za račun suvlasnika, u skladu sa Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima koji ujedno i organizira provedbu projekta. Upravitelj zgrade i predstavnik vlasnika za energetsku obnovu svojih zgrada moraju dobiti potrebnu pisanu suglasnost ostalih suvlasnika. Prema članku 30. Zakona o energetskoj učinkovitosti odluku o sklapanju ugovora o izvođenju radova na energetskoj obnovi za višestambenu zgradu donose suvlasnici zgrade temeljem natpolovične većine glasova suvlasnika koja se računa po suvlasničkim dijelovima i po broju suvlasnika. Za sufinanciranje se može prijaviti i više upravitelja zajedno za povezane višestambene zgrade koje predstavljaju jedinstvenu arhitektonsku i energetsku cjelinu, a kojima upravlja više upravitelja. U slučaju zajedničke prijave, nužno je odrediti Nositelja ponude koji sklapa ugovor s Fondom. Nositelj ponude mora biti upravitelj ovlašten po punomoći od ostalih upravitelja, ovjerenim kod javnog bilježnika.

5 KORAKA DO SREDSTAVA FONDA

 • Proučiti tekst javnog poziva/natječaja i isplanirati projekt
 • U suradnji sa svojim upraviteljem zgrade pripremiti potrebnu dokumentaciju
 • Dokumentaciju poslati do navedenog roka prijave
 • Potpisati Ugovor o sufinanciranju s Fondom, nakon čega počinju radovi
 • Isplata sredstava u roku od 30 dana po dostavljenom Izvješću o završenim radovima

U kartici Projekti možete pronaći popis višestambenih zgrada za koje je izrađena projektna dokumentacija energetske obnove.

Link novosti:
http://www.fzoeu.hr/hr/energetska_ucinkovitost/enu_u_zgradarstvu/energetska_obnova_visestambenih_zgrada/
http://www.fzoeu.hr

20.9.2016. godine Ministarstvo je objavilo Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u cilju pripreme Poziva na dostavu projektnih prijedloga 'Energetska obnova višestambenih zgrada'. Više informacija te sami Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga možete naći na sljedećim linkovima:
http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=42864
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=4046

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja objavilo je 17.10.2016. godine Poziv na dostavu projektnih prijedloga 'Energetska obnova višestambenih zgrada' koji će biti otvoren za prijave 90 dana. Svrha Poziva je provedba mjera energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije u višestambenim zgradama koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje kroz integrirani pristup. U okviru ovog Poziva dodijeljivati će se sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj ukupne vrijednosti 152.000.000 kuna, a projekti obnove će biti sufinancirani sa 60%, neovisno o lokaciji, uz ograničenje maksimalnog iznosa bespovratnih sredstava na 13 milijuna kuna po projektu. Energetski pregledi i izrada energetskih certifikata te izrada projektne dokumentacije će biti sufinancirani s 85%.

Uvjete za prijavu možete naći na sljedećim linkovima:
http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=42972
http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1297

Energetska obnova nestambenih zgrada

Definiciju komercijalnih zgrada svaka država određuje u skladu sa svojim posebnostima i specifičnostima. Komercijalne nestambene zgrade u Hrvatskoj se definiraju kao zgrade pretežno poslovnog i uslužnog karaktera (više od 50% bruto podne površine namijenjeno je poslovnoj i/ili uslužnoj djelatnosti), uključujući uredske i trgovačke zgrade (trgovine, veletrgovine, prodajne centre, maloprodajna skladišta), hotele i ostale turističke objekte, restorane, ugostiteljske lokale, banke i slično.

U Hrvatskoj je u 2010. godini evidentirano 36,5 milijuna m2 korisne površine komercijalnih nestambenih zgrada što je 5% od ukupne površine svih zgrada, a pretpostavlja se kako troše nešto manje od 7% ukupne neposredne potrošnje energije.

Vlada Republike Hrvatske je u kolovozu 2014. godine donijela Program energetske obnove nestambenih (komercijalnih) zgrada, koji ima za cilj komercijalne zgrade obnoviti uz primjenu mjera energetske učinkovitosti, tako da se postigne energetski razred B, A ili A+. Programom energetske obnove primijenit će se ekonomski opravdane, energetski učinkovite tehnologije i mjere u zgradama komercijalne nestambene namjene sa svrhom razvoja novih djelatnosti i poduzetništva, kontinuiranog i sustavnog gospodarenja energijom, strateškog planiranja i održivog upravljanja energetskim resursima na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. Osim toga, izradit će se i analiza i procjena utjecaja dobrobiti energetski obnovljene zgrade na povećanje zdravlja korisnika tih zgrada, smanjenje potrošnje energije, smanjenje emisije CO2, kao i na inducirano i neizravno zapošljavanje te na promjene u gospodarstvu.

Energetska obnova postojećih komercijalnih nestambenih zgrada usmjerena je prvenstveno na zgrade izgrađene prije 1987. godine čija je potrošnja energije za grijanje čak i veća od 300 kWh/ m2 (iako je prosjek 220-250) zbog loše ili nikakve toplinske izolacije. Međutim, uz obnovu postojećih, nužno je poticati i da gradnja novih zgrada bude u skladu sa niskoenergetskim ili pasivnim standardima.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost razvio je program sufinanciranja temeljen na Programu Vlade kojim su gospodarskim subjektima na raspolaganju bespovratna sredstva ili beskamatni zajmovi te sufinancira troškove građenja i stručni nazor za:

 • obnovu vanjske ovojnice,
 • centralizaciju i modernizaciju sustava grijanja uz primjenu OIE,
 • centralizaciju i modernizaciju sustava hlađenja i ventilacije uz primjenu OIE,
 • centralizaciju i modernizaciju sustava PTV-e uz primjenu OIE,
 • modernizaciju sustava rasvjete (nužna učinkovitost veća za 20%),
 • mjere smanjenje potrošnje vode,
 • ugradnju centralnog nadzornog i upravljačkog sustava,
 • gradnju novih niskoenergetskih ili pasivnih zgrada (energetskog razreda A i bolje).

U kartici Projekti možete pronaći popis nestambenih zgrada i lokala za koje je izrađena projektna dokumentacija energetske obnove.

Link novosti:
http://www.fzoeu.hr/hr/energetska_ucinkovitost/enu_u_zgradarstvu/energetska_obnova_nestambenih_zgrada/
http://www.fzoeu.hr

Energetska obnova javnih zgrada

Države članice EU se prema Direktivi 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. godine o energetskoj učinkovitosti obvezuju od 1.siječnja 2014. godine svake godine obnoviti 3% ukupne površine poda grijanih i/ili hlađenih zgrada u vlasništvu i uporabi središnje vlasti. Cilj je potaknuti obnovu energetski neučinkovitih građevinskih objekata u javnom vlasništvu kako bi se smanjili troškovi za njihovo održavanje te ujedno pružiti primjer građanima kako energetska obnova rezultira ne samo energetskim i financijskim uštedama, već i boljom kvalitetom korištenja prostora.

Prema podacima iz Nacionalnog informacijskog sustava za gospodarenje energijom (ISGE), u Republici Hrvatskoj je u 2010. godini evidentirano ukupno 13,8 milijuna metara kvadratnih korisne površine zgrada javnog sektora. Od toga je grijane korisne površine 43,9%. Vlada Republike Hrvatske je stoga u listopadu 2013. godine usvojila Program energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2014. – 2015. godine kojim je predviđeno da se do kraja 2015. godine obnovi oko 200 zgrada javne namjene ukupne površine oko 420 tisuća m2. Procijenjena vrijednost investicija je 400 milijuna kuna i temelji se na obnovi prvenstveno zgrada građenih prije 1987. godine, s prosječnom potrošnjom toplinske energije za grijanje 220-250 kWh/m2. Provedbom mjera energetske učinkovitosti odnosno energetskom obnovom se planira smanjiti potrošnju energije u zgradama javnog sektora od 30 do 60%, odnosno na 150 kWh/m2 godišnje i smanjiti emisiju CO2 za oko 20.500 tona godišnje.

Za provedbu Programa zadužena je Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama dok je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osigurao sredstva za financiranje i sufinanciranje provedbe Programa.

U kartici Projekti možete pronaći popis javnih zgrada za koje je izrađena projektna dokumentacija energetske obnove.

Link novosti:
http://www.fzoeu.hr/hr/energetska_ucinkovitost/enu_u_zgradarstvu/energetska_obnova_javnih_zgrada/
http://www.fzoeu.hr

22.11.2016. godine Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja otvorilo je 152 milijuna vrijedan Javni poziv za energetsku obnovu zgrada koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja. Na Poziv će se moći javiti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su vlasnici zgrada u kojima javne ustanove, osnovane od strane jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili Republike Hrvatske, obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja i/ili osnivači javnih ustanova koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja pri čemu su zgrade koje su predmet projekta u vlasništvu te javne ustanove ili jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili Republike Hrvatske.

Linkovi vezani za novootvoreni Javni poziv:
http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1309
http://www.fzoeu.hr/hr/novosti/152_milijuna_kuna_za_energetsku_obnovu_odgojnoobrazovnih_ustanova/
http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=44479

16.11.2017. godine Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja otvorilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga ''Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora''

U okviru ovog Poziva osigurano je 380 milijuna kuna iz Europskog fonda za regionalni razvoj za energetsku obnovu zgrada javnog sektora, a u slučaju iskorištenja sredstava postoji mogućnost povećanja alokacije. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti za financiranje prihvatljivih troškova projekta je 80.000,00 kuna, a najviši 40.000.000,00 kuna.
Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem otvorenog postupka dodjele bespovratnih sredstava u modalitetu trajnog Poziva. Podnošenje projektnih prijedloga dozvoljeno je najranije od 2.1.2018. godine, a krajnji rok za podnošenje projektnih prijedloga je 31.12.2020. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih financijskih sredstava.
Pozivom se podupire provođenje mjera energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora u kojima tijela državne vlasti i državne uprave, jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, javne ustanove, ustanove, vjerske zajednice i udruge obavljaju društvene djelatnosti. Ovim projektima energetske obnove kroz integrirani pristup predviđene su uštede energije od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe. Društvenim djelatnostima u smislu ovog Poziva smatraju se: predškolski odgoj, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje, visoko obrazovanje, formalno obrazovanje odraslih, znanstvena djelatnost, kazališna djelatnost, audiovizualne djelatnosti, knjižnična djelatnost, arhivska djelatnost, muzejska djelatnost, zdravstvena djelatnost, djelatnost socijalne skrbi, upravna i/ili uredska djelatnost, pravosudna djelatnost, sportska djelatnost, stanovanje zajednica, vatrogasna djelatnost, djelatnost zaštite i spašavanja te djelatnost humanitarne pomoći.

Prihvatljivi Prijavitelji u sklopu ovog Poziva mogu biti:

 • tijela državne vlasti, ministarstva, središnji državni uredi, državne upravne organizacije i uredi državne uprave u županijama
 • jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave
 • javne ustanove ili ustanove koje obavljaju društvene djelatnosti
 • vjerske zajednice
 • udruge koje imaju javne ovlasti uređene posebnim Zakonom

Više o ovom pozivu možete pročitati na linku: https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=8a04ca07-b1b6-4639-913f-b5270a25629e&pozivVersionId=65db3275-38ce-4b45-80dd-39231acc05c2 ili u dokumentu koji se nalazi u prilogu.

5.2.2018. godine Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja privremeno je obustavilo prijave za Poziv na dostavu projektnih prijedloga ''Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora'' do 7. svibnja 2018. godine
Više možete pročitati na linku: http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=49019

3.5.2018. godine Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja izdalo je obavijest o ponovnom otvaranju poziva 4c1.4 'Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora'. Poziv će se ponovno otvoriti za prijave s danom 4. rujna 2018. godine zbog završetka postupka odabira velikog broja zaprimljenih projektnih prijedloga. Indikativni raspoloživi iznos bespovratnih sredstava koji je u ovom trenutku predviđen za Poziv iznosi 300 milijuna kuna. Zaprimanje projektnih prijedloga radi pružanja stručne podrške od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Sektora za energetsku učinkovitost (FZOEU/SEU), započinje s danom 6. kolovoza 2018. godine u 9:00 sati. Više možete pročitati na linku: http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=56331