Nadzor nad građenjem i projektantski nadzor

Projektni nadzor je nadzor u pogledu pojedinosti oblikovanja i izvedbe.

Nadzor nad izvođenjem radova jest vrsta stručne usluge kojom se nadzire gradnja, a može se sastojati od stručnog nadzora definiranog Zakonom o gradnji, te od kontrole ispunjavanja ugovornih obveza izvođača radova prema investitoru i poduzimanja odgovarajućih mjera za realizaciju tih obveza.

Svrha usluge

Svrha provođenja tehničkog savjetovanja investitora odnosno nadzora za investitora je da se prije i u tijeku izvođenja radova osigura realizacija koncepcije građevine utvrđena građevnom dozvolom, te osigura izvođenje radova u skladu s važećim propisima. Organizacija usluga tehničkog savjetovanja investitora i nadzora ovisi o vrsti građevine (radova), njenoj složenosti i veličini. O tome ovisi imenovanje jedne ili više osoba odgovornih za provođenje nadzora i tehničkog savjetovanja investitora (nadzorni inženjeri). U nadzor se može povremeno uključiti specijalizirane stručnjake odgovarajućih struka ili specijalizirane ustanove za rješavanje određenih problema, ako se za to ukaže potreba.

Obavljanje usluga tehničkog savjetovanja investitora

Tijekom obavljanja tehničkog savjetovanja investitora, osobe odgovorne za tehničko savjetovanje investitora obavljat će poslove kako slijedi:

 • organizacija geotehničkog ispitivanja terena
 • organizacija izrade potrebnih geodetskih radova
 • organizacija snimaka terena i infrastrukturnih pozicija instalacija na lokaciji
 • organizacija i provedba natječaja, te analiza prispjelih ponuda uključivo prijedlog izvoditelja s kojima bi trebao sklopiti ugovore prema ocjeni najpovoljnijeg
 • izrada i predlaganje operativnog sustava izvođenja radova sukladno usvojenom mrežnom planu u dogovoru sa stručnim službama investitora
 • izrada prijedloga ugovora o građenju s općim i posebnim uvjetima
 • usvajanje operativnog plana kao sastavnog dijela ugovora o građenju
 • uvođenje izvoditelja u posao i organizacija svih učesnika gradnje na zadacima realizacije
 • organizacija izrade idejnog rješenja
 • ishođenje svih potrebnih suglasnosti te ishođenje lokacijske dozvole
 • organizacija izrade idejnog projekta, ishođenje svih potrebnih suglasnosti, te ishođenje načelne građevne dozvole
 • organizacija izrade glavnog i izvedbenog projekta
 • ishođenje svih potrebnih suglasnosti te ishođenje građevne dozvole
 • ishođenje uporabne dozvole
 • primopredaja objekta investitoru
 • praćenje objekta u garantnom roku

Obaveze stručnog nadzora

Tijekom obavljanja usluge stručnog nadzora, osoba odgovorna za nadzor je obvezna:

 • provjeravati izvode li se radovi u skladu s građevnom dozvolom i važećim propisima
 • koordinirati rad svih sudionika u gradnji, koji su u neposrednoj ugovornoj obvezi s investitorom
 • nadzor provoditi svakodnevno i ažurno u skladu s dinamikom izvođenja radova
 • podnositi odgovarajuće izvještaje investitoru o stanju radova u svezi s trošenjem sredstava, rokovima i kakvoćom izvedenih radova
 • davati odgovarajuće naloge o izvođenju određenih radova izvođaču, u slučaju potrebe otklanjanja nedostataka, a radi sprečavanja težih posljedica koji bi nastupili neizvođenjem tih radova
 • izrada propisanog izvješća za tehnički pregled i sudjelovanje u postupku tehničkog pregleda

Sadržaj usluge nadzora

(1) Nadzor nad izvođenjem radova sastoji se od stručnog nadzora prema Zakonu o gradnji te od kontrole ispunjavanja ugovornih obveza izvođača radova prema investitoru i poduzimanja odgovarajućih mjera za realizaciju tih obveza.

(2) Sadržaj usluge nadzora obuhvaća uz zakonske obveze i provjeru:

 • trošenje sredstava po namjeni, dinamici i visini (kontrola: izmjera, građevne knjige, situacija, proračuna razlike u cijeni, obračuna nepredviđenih i naknadnih radova, realizacije planirane dinamike financiranja, utroška sredstava u odnosu na postavke iz investicijskog programa, režijskih sati radnika i mehanizacije; poduzimanje odgovarajućih mjera ako se ocijeni da će doći do prekoračenja investicijskog iznosa),
 • održavanje ugovorenih rokova (utvrđivanje rokova početka, praćenje odvijanja radova prema operativnom planu, te interveniranje u slučaju odstupanja od plana, kontrola da li gradilište raspolaže s radnicima odgovarajuće kvalifikacijske strukture i odgovarajućom mehanizacijom prema operativnom planu, pregled eventualnog rebalansa plana, kontrola međurokova i sl.),
 • kvaliteta radova (vizuelni pregled, kontrola i pregled dokumentacije kojom izvođač dokazuje kvalitetu u pogledu rezultata ispitivanja i učestalosti, pregled rada terenskih laboratorija izvođača, prisustvo kod uzimanja uzoraka za ispitivanje, preuzimanje radova, pregled pogona izvođača i podizvođača izvan gradilišta kao što su armiračnice, betonare, asfaltne baze, separacije i dr., preuzimanje opreme, organiziranje kontrolnih ispitivanja, po potrebi organiziranje pregleda po spcijaliziranim stručnjacima, poduzimanje mjera za otklanjanje nedostataka i dr.):
 • izgradnje prema građevnoj dozvoli i izvedbenom projektu (kontrola visinskih i duljinskih kota, tlocrtnih gabarita, radijusa, upotrebe materijala prema projektu, provođenja koncepcije građevine prema projektu, tumačenje nejasnoća iz projekta, rješavanje pojedinih detalja i sl.),
 • ostalo (kontrola unošenja podataka u građevni dnevnik, ovjeravanje situacija, razni izvještaji i analize, sređivanje dokumentacije na gradilištu za tehnički pregled, koordiniranje rada pojedinih sudionika u izgradnji, sudjelovanje u postupku primopredaje i konačnog obračuna te obavljanje drugih poslova ako je za to ovlašten od naručitelja.